Updated: Wednesday, 5 Oct 2022 02:05 PM SAST
Day Summary Reason Upper Soil Moisture Deep Soil Moisture
Thu, Oct 6 Fire danger very low 24% 24%
Fri, Oct 7 Fire danger low 24% 24%
Sat, Oct 8 Fire danger low 24% 24%
Sun, Oct 9 Fire danger low 24% 24%
Mon, Oct 10 Fire danger low 24% 24%
Tue, Oct 4 Fire danger low 24% 24%
Wed, Oct 5 Fire danger low 24% 24%